Ochrona danych osobowych

Zakres i cel

Firma Thermia AB jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej thermia.com oraz w bazach danych takich jak Thermia Online. Niniejsze zasady mają zastosowanie do przetwarzania przez firmę Thermia danych osobowych dotyczących podmiotów zewnętrznych. Jeżeli poniżej nie ma odpowiedzi na Twoje pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza zapytania znajdującego się na dole strony głównej thermia.com.

Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie naszym partnerom oraz obecnym, poprzednim i potencjalnym użytkownikom produktów firmy Thermia (zwanym dalej "klientami" lub "użytkownikami") ogólnej wiedzy na temat:

- jakie dane osobowe gromadzimy

- kiedy i z jakiego powodu gromadzimy dane osobowe

- w jaki sposób zarządzamy Państwa danymi osobowymi

Dane osobowe, które gromadzimy

 • Nazwa
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Opis nieruchomości
 • Adres instalacji, jeśli jest inny niż adres pocztowy

Gromadzenie danych (kiedy i dlaczego gromadzone są dane osobowe)

Mogą Państwo przekazać nam informacje o sobie lub o produkcie Thermia, np. pompie ciepła, kontaktując się z firmą Thermia, za pośrednictwem stron internetowych Thermia lub centrum obsługi klienta. Informacje te możemy również uzyskać od naszych sprzedawców, instalatorów, projektantów lub osób trzecich. Takie informacje ("dane osobowe dostarczone przez klienta") mogą obejmować:

- dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, opis nieruchomości, adres instalacji itp.)

- dane demograficzne (osoby w gospodarstwie domowym itp.)

- dane produktu, takie jak numer seryjny, model, data zakupu, data instalacji, historia serwisowania, źródło ciepła, system grzewczy, rodzaj solanki itp.

- dane o lokalizacji geograficznej (pomoc w nawigacji, zapytania do wyszukiwarki i udostępnianie pozycji w celu określenia odpowiedniej pompy ciepła z uwzględnieniem  danych klimatycznych)

- dane dotyczące zakupów i korzystania z naszych produktów i usług (preferencje i ustawienia klienta, historia zakupów, Thermia Online itp.)

Niektóre produkty firmy Thermia mogą automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące produktów i środowiska, które nie są związane bezpośrednio z użytkownikiem. Takie dane ("Dane produktu") są zazwyczaj powiązane z numerem seryjnym produktu i dlatego mogą być pośrednio powiązane z użytkownikiem. Dane Produktu mogą obejmować:

- firmę instalacyjną (wykonawcę instalacji)

- datę instalacji, adres instalacji i opis nieruchomości

- dane techniczne produktu (rodzaj nośnika ciepła itp.)

- status funkcji systemu (system grzewczy - grzejnik, ogrzewanie podłogowe, konwektor itp.)

- szczegóły dotyczące użytkowania produktu (godziny pracy, źródło ciepła - grunt, powietrze itp.)

- dane środowiskowe (temperatura zewnętrzna, temperatura w instalacji, zdjęcia produktu itp.).

W normalnych okolicznościach nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa. 

Gromadzenie i wykorzystywanie Danych o Produkcie może być wymagane
(i) aby instalatorzy mogli diagnozować i usuwać usterki produktów podczas serwisowania lub konserwacji produktów,

(ii) dla rozwoju produktów firmy Thermia, na przykład w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów,

(iii) do zarządzania zobowiązaniami gwarancyjnymi firmy Thermia oraz

(iv) w celu spełnienia wymogów prawnych.

Zazwyczaj nie wymagamy zgody użytkownika podczas gromadzenia lub wykorzystywania Danych Produktu do celów, o których mowa powyżej, lub do podobnych uzasadnionych celów w imieniu firmy Thermia, jeżeli nie jest to uważane za konieczne w danym przypadku lub nie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ rejestracja danych osobowych opiera się na umowie lub innej podstawie prawnej.

Równowaga interesów

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionego celu oraz w celu wykonania naszych obowiązków gwarancyjnych lub innych zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub umowy. Przetwarzanie danych osobowych stanowi ważny element, dzięki któremu możemy zagwarantować wysoki standard produktów i usług.

Minimalizacja i dokładność danych

Firma Thermia stara się przetwarzać tylko takie dane osobowe, które są niezbędne i wystarczające w stosunku do celu, w jakim zostały zebrane.

Wyciąg z ewidencji

Na żądanie firma Thermia udostępnia dodatkowe zarejestrowane informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły dotyczące sposobu kontaktowania się z nami można znaleźć w części "Kontakt".

Zgodność z wymaganiami prawnymi

Zgodnie z naszą polityką we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, należy przestrzegać wymogów prawnych, regulacji i przepisów, w tym dotyczących ochrony prywatności i danych. Będziemy na bieżąco aktualizować niniejszą Politykę, aby zapewnić, że spełnia ona wymogi prawne.

Sprzedawcy Thermii

W umowach zawieranych z dystrybutorami i innymi partnerami Thermia określa jasne zasady dotyczące spełniania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że dystrybutorzy czy instalatorzy produktów Thermia są odrębnymi podmiotami prawnymi i Thermia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez nich obowiązujących przepisów. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych przez sprzedawców, prosimy o kontakt z konkretnym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez firmę Thermia na temat użytkownika i produktów są wykorzystywane:

- do dostarczania Państwu produktów i usług, w tym do potwierdzania, że są Państwo uprawnieni do określonych zakupów i usług oraz do przedstawiania Państwu lepszych ofert i usług

- do powiadamiania użytkownika o aktualizacjach lub zmianach w naszych produktach i usługach, w tym między innymi o zmianach w naszych warunkach i zasadach

- w celu informowania o nowych produktach, usługach i ofertach

- w celu zapewnienia wsparcia i usług dotyczących produktów (serwis gwarancyjny, informacje o wycofaniu produktów z rynku itp.)

- dla celów rozwoju produktu, na przykład w celu poprawy wydajności, jakości i bezpieczeństwa produktu

- w celu oceny i poprawy jakości naszych usług dla Klientów oraz komunikacji z nimi

- w celu spełnienia wymogów prawnych.

Minimalizacja przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów wskazanych w niniejszej Polityce lub celów, o których użytkownik został poinformowany w inny sposób.

Dane osobowe (nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), które zostały przekazane w związku z zakupem produktu Thermia, będą przechowywane tak długo, jak długo Thermia będzie zobowiązana do wypełnienia swoich zobowiązań gwarancyjnych. W większości systemów dane osobowe są usuwane po upływie jednego roku, ale w przypadku instalacji, reklamacji i gwarancji dane osobowe są usuwane po 11 latach. Jeżeli zażądali Państwo usunięcia danych, możemy nadal przechowywać niektóre dane osobowe przez okres wymagany do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i obrony w sporach prawnych. Jeżeli nie otrzymaliśmy zgody na przetwarzanie danych, będą one przechowywane tylko tak długo, jak zezwala na to prawo.

Prawo do otrzymywania informacji, poprawek itp.

Na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą, mają prawo raz w roku do bezpłatnej informacji o tym, które z ich danych osobowych są przetwarzane przez firmę Thermia. Jeżeli dane są przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, otrzyma na żądanie szczegółowe informacje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, gdzie zostały zebrane, w jakim celu lub celach są przetwarzane i komu zostały ujawnione.

Żądanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych powinno być złożone w formie listu i podpisane przez osobę żądającą szczegółowych informacji na temat jej danych osobowych. Thermia prześle odpowiedź na adres pocztowy zarejestrowany w Thermia, chyba że zostanie potwierdzony inny adres. Pisemne wnioski należy przesyłać na poniższy adres pocztowy.

Thermia AB
Box 950
671 29 Arvika, Szwecja

Na powyższy adres należy się również zwrócić, jeżeli

 • chcesz uzyskać wyciąg ze swoich danych osobowych
 • chcesz zażądać skorygowania nieścisłych lub wprowadzających w błąd danych,
 • chcesz zażądać usunięcia danych osobowych,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • nie zgadzasz się na wykorzystywanie danych osobowych do marketingu bezpośredniego,
 • przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych (przenoszenie danych) lub
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora danych.

Poufność

Thermia dokłada wszelkich starań, aby podjąć odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Staramy się również zapewnić, że poziom poufności i kroki podjęte w celu ochrony danych osobowych są wystarczające w stosunku do ryzyka występującego ze względu na charakterystykę i przetwarzanie danych osobowych.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Firma Thermia może udostępniać Państwa dane osobowe

- sprzedawcom firmy Thermia w celu przesyłania Państwu ofert produktów i usług oraz innych wiadomości, a także w celu zapewnienia obsługi serwisowej przez autoryzowanych sprzedawców w przypadku, gdy instalatorzy/sprzedawcy z takich czy innych przyczyn zaprzestaną działalności

- dostawcom, którzy świadczą usługi na rzecz firmy Thermia zgodnie z umową o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z wymogami prawnymi)

- z innymi partnerami biznesowymi w celu wysyłania Państwu ofert produktów i usług oraz innych wiadomości (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres instalacji) 

- w związku ze sprzedażą lub przekazaniem firmy Thermia lub jej aktywów

- zgodnie z wymogami prawnymi, na przykład w związku z oficjalnym dochodzeniem, sporem lub innym postępowaniem prawnym.

- gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne w celu ochrony praw użytkownika, na przykład w celu zbadania potencjalnych naruszeń naszych warunków użytkowania lub wykrycia, zapobieżenia lub ujawnienia oszustwa lub innych problemów związanych z bezpieczeństwem

- Dla celów rozwojowych udostępniane są wyłącznie Dane Produktu

Przetwarzanie danych w naszym imieniu

W firmie Thermia dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy firmy Thermia oraz dystrybutorzy, którzy muszą korzystać z tych danych w celu przetwarzania ich w naszym imieniu lub dostarczenia produktu lub usługi. Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane umową do ochrony danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy. Staramy się wybierać takie usługi przetwarzania danych, które najlepiej chronią prywatność Państwa danych osobowych w stosunku do osób trzecich.

Marketing

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych, jeżeli nie wyrazili Państwo na to zgody.

Firma Thermia może jednak informować użytkowników o nowych produktach, usługach, ofertach lub prowadzić podobne działania marketingowe, które naszym zdaniem mogą być dla nich interesujące. E-mail marketing będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to wcześniej zgodę. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania newslettera lub podobnych informacji, powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w danej informacji.

Zmiany

Thermia zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszych zasadach. Data ostatniej zmiany podana jest na końcu niniejszego dokumentu. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszych zasadach oraz w sposobie wykorzystywania danych osobowych użytkownika, zaktualizowaną wersję zasad udostępnimy na stronie internetowej firmy Thermia pod adresem https://thermia.com/privacy-policy/.

Zaktualizowano 24 maja 2018 r.